Inloggen

Algemeen

Doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin des woords, in het bijzonder voor diegenen die studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De JFV tracht dit doel onder andere te bereiken door allerhande activiteiten te organiseren voor de Nijmeegse rechtenstudent en te fungeren als contactpersoon tussen de student en de praktijk.

Financiële middelen
Financiële middelen die zij hiervoor gebruikt komen voort uit contributies, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten op rechtmatige wijze uit andere hoofde verkregen (denk aan sponsorgelden). Verkregen financiële middelen worden beheerd door de penningmeester en besteding hiervan geschiedt louter ten faveure van de leden of alumni van de vereniging. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de uitvoering van haar taken. Indien de Algemene Ledenvergadering décharge verleend aan de aftredende bestuur, ontvangt zij collegegeldcompensatie.

Interne regelgeving:
Statuten zijn voor leden van de JFV ter inzage te bekijken op de JFV-Kamer (GR 00.115), evenals het Huishoudelijk Reglement. Ditzelfde geldt voor het lotingsreglement studiereizen en ons beleid omtrent declaraties. Voor de statuten en het HR geldt: uit het oogpunt van vertrouwelijkheid worden er geen (digitale) kopieën verstrekt.

© JFV Nijmegen 2019