Inloggen

Tweede Kwartaal ALV

Geachte leden der Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen,

Op 19 maart aanstaande om 20:00 uur zal de tweede algemene ledenvergadering van dit verenigingsjaar van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen plaatsvinden. De vergadering zal het afgelopen verenigingskwartaal bespreken. Ik wil u van harte uitnodigen deze vergadering bij te wonen, welke zal plaatsvinden in sociëteit De Kroeg, aan de Hertogstraat 141 te Nijmegen.

De volgende agendapunten zullen worden behandeld:
1.      Opening;
2.      Vaststelling agenda;
3.      Mededelingen;
4.      Behandeling notulen algemene ledenvergadering van het eerste kwartaal d.d. 4 december 2017;
5.      Presentatie verslag kascontrolecommissie;
6.      Behandeling financieel jaarverslag;
7.      Presentatie tweede kwartaalverslag;
8.      W.v.t.t.k.;
9.     Rondvraag;
10.   Sluiting.

Per woensdag maandag 7 maart aanstaande zullen alle relevante stukken voor deze algemene ledenvergadering worden aangeboden op de ledenkamer van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen (GR 00.115). Gelieve taal- en redekundige opmerkingen vooraf vermelden aan de secretaris (secretaris@jfvnijmegen.nl), evenals afmeldingen, laatmeldingen en machtigingen.

Ik hoop u in groten getale te mogen begroeten.

Namens het 91e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen,

Anne Maaike Berger
Secretaris h.t.

© JFV Nijmegen 2019